การศึกษาลักษณะฟีโนไทป์ของรากสะสมอาหารที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง


Logo_left
Logo_right

โครงการ CASSAVASTORE ได้รับทุนสนับสนุนจาก BMBF สหพันธรัฐเยอรมนี และ สวทช. ประเทศไทย