ดร.ประพิศ วองเทียม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร

320 Huaypong, Muang, Rayong 21150, Thailand

E-mail: wongtiem_prapit@yahoo.com Tel: +668-4652-1839, +668-0879-8053

 

นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร

320 Huaypong, Muang, Rayong 21150, Thailand

E-mail: suwaluk72@gmail.com Tel: +669-7985-5958

 

นายสมศักดิ์  อิทธิพงษ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร

320 Huaypong, Muang, Rayong 21150, Thailand

E-mail: : somsakittipong@gmail.com Tel: +6638 681 515

 

นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร

320 Huaypong, Muang, Rayong 21150, Thailand

E-mail: jinnajar_h@yahoo.com Tel: +6638 681 515

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok 10900, Thailand

E-mail: suwit.c@doa.in.th  , suwit.doa60@gmail.com Tel:   +6629 405 412

คณะนักวิจัย จากศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

 


Logo_left
Logo_right

โครงการ CASSAVASTORE ได้รับทุนสนับสนุนจาก BMBF สหพันธรัฐเยอรมนี และ สวทช. ประเทศไทย