พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564

กิจกรรมการเตรียมแปลงวิจัยด้านข้าวโพด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในเดือนพศจิกายน 2563 ได้มีการเตรียมแปลงทดลองสำหรับการปลูกข้าวโพดพันธุ์ไทยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาทั้งส่วนสภาพแวดล้อมด้านบนของต้นพืชและส่วนสภาพแวดล้อมด้านล่างใต้ดิน ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นสำหรับการทดลองการจัดตารางการให้น้ำตามความต้องการของข้าวโพดซึ่งวางแผนดำเนินการทดลองในเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงมีนาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

more

 

     

ภาพที่ 1 เตรียมแปลงปลูกข้าวโพด ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยมีขนาดแปลง ความยาว 15 เมตร และความกว้าง 7 เมตร โดยไถดะ เพื่อพลิกดินและตากดินเพื่อทำลายส่วนของรากวัชพืช (3 พ.ย. 63) ไถแปร ไถพรวณ ครั้งที่ 1 (17 พ.ย. 63) ครั้งที่ 2 (29 พ.ย. 63) ครั้งที่ 3 (25 ธ.ค. 63) เพื่อย่อยดินและช่วยให้ดินสามารถเก็บกักความชื้นได้ดี

ภาพที่ 2 ตีเส้นแปลงจำนวน 6 แถว โดยมี 4 แถวที่จะทำการเก็บข้อมูลและจำนวน 2 แถวเป็น Borders plant และหว่านปูนขาวเพื่อกำหนดระยะของระหว่างแถวโดยมีระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. จากนั้นใช้เครื่องหยอดเมล็ด (แจ๊บ) เพื่อกำหนดระยะระหว่างต้นในแต่ละแถวที่ระยะ 25 ซม.(8 ม.ค.64)

ภาพที่ 3 ติดตั้งระบบน้ำและสายน้ำหยด Drip irrigation พร้อมทั้งคลุมผ้าดำเพื่อป้องกันนกกัดกินเมล็ดข้าวโพด (9 ม.ค. 64)

รูปภาพที่ 4 ตรวจวัดอัตราการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวโพดทุกครั้งที่ใบมีการพัฒนา (ทุกๆ V-stage) ตรวจวัดสอบอัตราการงอก leaf V-stageที่ 1 (17 ม.ค. 64) เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต leaf V-stage ที่ 2 และถอนแยกต้อนอ่อนจาก 2 ต้นต่อหลุมให้เหลือ 1ต้นต่อหลุม (20 ม.ค. 64)


Logo_IBE
Logo_fz